26 thoughts on “Lies, Damn Lies, and Statistics

  1. koooooooooooooooooooooooooooos mikham nabood shohare y bar masraf ba khadamt pas az forosh dar khedmate bshomas

  2. har ki ke hasti vaghean vasat motaasefam ke chenin weblogi dari ke ye mosht ada,me badtar az khodet inja dari vari began

Comments are closed.